SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
raspisuje:
NATJEČAJ
 
za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine, do ukupno 30 studenata*.
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije organizira se u 6 semestara u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena.
Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.
 
Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:
 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugih diplomskih studija** u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i sveučilišni preddiplomski studij;
 • završen sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije ili drugih dodiplomskih studija** u Republici Hrvatskoj na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03);
 • stečen akademski stupanj "magistar znanosti", "magistar specijalist" ili odslušan poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije ili drugih znanstvenih polja** s položenim svim propisanim predmetima;
 • prosjek ocjena na studiju najmanje 3,5.
 
* Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa do daljnjeg.
**Ako kandidati nisu završili diplomski, dodiplomski ili poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije kandidati moraju imati završen razlikovni modul za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
 1. životopis (CV EU);
 2. ovjerena preslika diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju i diplomu magistra znanosti;
 3. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine;
 4. potvrdu o položenim ispitima dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili poslijediplomskog znanstvenog/specijalističkog studija;
 5. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada);
 6. podaci za kontakt barem jednog sveučilišnog profesora koji je upoznat sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika;
 7. preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.
 
Druga razina odabira odnosi se na razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Uz gore navedenu dokumentaciju pristupnici dodatno trebaju priložiti:
 • prednacrt doktorskog istraživanja;
 • dosadašnja znanstvena postignuća (radove, sažetke, priopćenja).
 
Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 8.500,00 kuna po semestru, što iznosi 51.000 kuna za cjelokupni doktorski studij.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589.
 
Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.
 
Rok za podnošenje prijava je do 28. veljače 2017. godine.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr, http://www.ffri.hr/psihologija/; telefon: 051/265-761).
 
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci