e-učenje na Sveučilištu u Rijeci

E-učenje (engl. e-learning) je izvođenje obrazovnog procesa uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT), prvenstveno korištenjem interneta i programskog sustava za upravljanje e-učenjem (engl. Learning Management System, LMS).

Dokumentom Strategija uvođenja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci definiran je način implementacije e-učenja, ciljevi uvođenja e-učenja te strategije za njihovo ostvarenje.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci prihvaćene su Preporuke za izradu obrazovnih materijala za e-učenje kojima su utvrđeni minimalni tehnički i pedagoški standardi za izradu nastavnih materijala za e-učenje, način organizacije i izvođenja e-kolegija kao i preporuke za zaštitu intelektualnog vlasništva i autorskih prava.

MudRi – platforma za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

U sklopu IT Akademije Sveučilišta u Rijeci uspostavljen je programski sustav za upravljanje e-učenjem (LMS) pod nazivom MudRi. MudRi je prilagođeno rješenje za odvijanje online nastave temeljno na softveru otvorenog koda Moodle. Sustav mogu slobodno koristiti svi članovi akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci (nastavnici, studenti i ostali djelatnici sveučilišta), koristeći za pristupanje jedinstveni AAI@Edu identitet koji je osiguran svim članovima akademske zajednice.

mudri

Kroz MudRi studentima su dostupne nove mogućnosti u obrazovanju:

  • novi oblici i načini praćenja nastave i učenja,
  • stalno dostupne informacije o kolegiju,
  • stalno dostupne nastavne materijale,
  • više kolegija na jednom mjestu,
  • preglednost aktivnosti u kolegiju pomoću kalendara,
  • repozitorij materijala za učenje,
  • samoprovjera znanja i pregled ocjena,
  • alati za komunikaciju s nastavnicima i sa studentima.

Sustav AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svaka ustanova iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je uključena u sustav AAI@EduHr ima vlastitu bazu (tzv. LDAP imenik) u kojoj su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

aaiedu

Prilikom dodjele elektroničkog identiteta svaki korisnik dobiva jedinstvenu korisničku oznaku i zaporku koje mora unijeti prilikom korištenja usluga pristupa mreži, kao i prilikom prijave u različite web aplikacije koje koriste AAI@EduHr infrastrukturu za autentikaciju i autorizaciju korisnika. Korisnici imaju pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr dokle god traje njihova povezanost s matičnom ustanovom u kojoj su elektronički identitet dobili.

Administratori LDAP imenika na Filozofskome fakultetu u Rijeci su: