Upute za recenzente
 

Zahvaljujemo Vam što ste prihvatili recenzirati rad za časopis Psihologijske teme (PT). Nadamo se da će Vam ove upute biti korisne prilikom pripremanja pravovremenih i informativnih recenzija radova podnesenih za objavu u PT. Proces recenziranja radova predstavlja suradnju između recenzenata i Uredništva te je svrha i namjena ovih uputa poboljšati taj suradnički proces.

Recenzenti daju Uredništvu preporuku o publiciranju rada, u smislu prihvaćanja, odbijanja ili zahtjeva za doradom i ponovnom predajom rada. Važnost ove uloge ne treba umanjivati, budući da publicirani članci postaju trajni radovi unutar znanstvene literature te u konačnici imaju utjecaj na radove budućih čitatelja.

Recenzenti također Uredništvu podnose konstruktivnu i dovoljno detaljnu opisnu evaluaciju rada, kako bi Uredništvo moglo o tome informirati autore. Takva povratna informacija trebala bi potaknuti autore odbijenih radova da dorade i ponovno predaju svoje najbolje radove, a autorima radova prihvaćenih za publiciranje trebala bi pružiti smjernice za pisanje radova u budućnosti.

Prilikom donošenja preporuke o publiciranju recenzenti trebaju razmisliti o sljedeća tri pitanja:
 1. Je li tema rada primjerena za časopis Psihologijske teme?
 2. Ima li rad značajan znanstveni doprinos?
 3. Mogu li se nedostaci ispraviti revizijom rada?
Za izradu opisne evaluacije rada pripremljene su smjernice koje će Vam potencijalno biti korisne, međutim, važno je istaknuti da njihova namjena nije da služe kao propis ili pravilo, već kao opće smjernice za pisanje informativnih i korisnih komentara autorima.
Prilikom pisanja opisne evaluacije, imajte na umu predloženu strukturu i moguća pitanja:
 1. Napišite kratak opis rada (glavne ideje, problem i rezultati prezentirani u radu).
 2. Osvrnite se na važnost teme kojom se rad bavi (u kojoj mjeri bi zaključci rada mogli biti od važnosti za znanstvenike čitatelje).
 3. Je li tema rada elaborirana u primjerenom opsegu i sa dovoljno detalja, korištenjem odgovarajuće metodologije? Kako su zaključci izvedeni iz dobivenih rezultata?
 4. Komentirajte strukturu rada. Sadrži li rad tipične elemente znanstvenog članka (naslov, sažetak, ključne riječi, uvod, metoda, rezultati, rasprava, zaključak, popis literature)? Je li rad napisan prema uputama za autore časopisa PT?
 5. Komentirajte pregled korištenih radova i integraciju različitih izvora: jesu li istraživački ciljevi jasno navedeni i temelje li se na relevantnim radovima iz literature? Jesu li u radu na primjeren i razumljiv način integrirane spoznaje iz relevantnih radova iz područja?
 6. Komentirajte kvalitetu jezika i stila. Je li rad napisan jasno i razumljivo?
 7. Napišite sažetak dobrih aspekata rada.
 8. Navedite popis svojih prijedloga za izmjenu rada.
 9. Napišite dodatne komentare za Uredništvo, npr. moguće etičke dileme, ili bilo koji drugi komentar ili dodatno pojašnjenje koje bi uredniku moglo biti od pomoći.
 10. Odaberite jednu od kategorija (prihvatiti u sadašnjem obliku; prihvatiti uz manje izmjene; prihvatiti nakon znatnih izmjena; članak nije prihvatljiv za objavljivanje) koju će Uredništvo vrlo vjerojatno koristiti prilikom klasifikacije rada. Ako ste u recenziji sugerirali izmjene rada, molimo Vas da navedete je li potrebno rad ponovno recenzirati ili je dovoljna provjera od strane urednika. Ako preporučate ponovnu recenziju rada, molimo navedite jeste li je Vi u mogućnosti učiniti.