UPUTE AUTORIMA

1. O časopisu
Časopis Psihologijske teme objavljuje istraživačke i pregledne članke te kratka izvješća iz područja psihologijske znanosti. Časopis se objavljuje tri puta godišnje. Dva su broja opća i u njima se objavljuju pristigli radovi koje je, po recenzijskom postupku, Uredništvo prihvatilo za objavljivanje. Jedan je broj tematski i u njemu se objavljuju radovi pozvanih autora.

2. Radovi prikladni za objavljivanje u časopisu
Uredništvo časopisa prima isključivo neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi pristigli Uredništvu koji tematski odgovaraju časopisu, napisani u skladu s Uputama za autore te standardima propisanima u Priručniku za objavljivanje radova APA-e (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020) bit će uključeni u recenzijski postupak. Uredništvo se obvezuje osigurati anonimni recenzijski postupak. Radovi koje Uredništvo upućuje na recenziju ne sadrže informacije o autorima. Recenzijski postupak uključuje recenzije minimalno dvoje nezavisnih anonimnih recenzenata eksperata u području. Rad se prihvaća za objavljivanje nakon dvije pozitivne recenzije.

3. Autorsko pravo
Autori su nositelji autorskih prava nad svojim neobjavljenim člankom. U trenutku objavljivanja članka autorsko pravo prelazi na Izdavača (Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, Rijeka), koji ima pravo umnožavanja, distribuiranja, objavljivanja na mrežnim stranicama časopisa Psihologijske teme i ostalim bazama znanstvenih časopisa.
Fakultet, kao vlasnik autorskoga prava, učinit će članak dostupnim za slobodno korištenje svima kroz baze vezane uz inicijativu Open Access. Svi se mogu koristiti tako objavljenim člankom u skladu s licencijom Creative Commons CC-BY-SA.
Autorsko pravo uključuje i tiskani i elektronički oblik znanstvenoga članka. Svojim potpisom autor za korespondenciju potvrđuje da:

 1. autor(i) posjeduje(ju) pismenu dozvolu ili pravo korištenja bilo kakvih materijala (upitničkih mjera, skala, testova, slika i tablica iz drugih časopisa i knjiga) korištenih za potrebe svojega istraživanja ili je isti materijal kupljen od ovlaštenih izdavača u Hrvatskoj ili inozemstvu (za više informacija pogledati priručnik za objavljivanje radova APA-e: Publication Manual of the American Psychological Association, 7. izdanje, 2020, poglavlje 1. Scholarly Writing and Publishing Principles, odjeljak 1.11 i 1.18),
 2. rukopis predstavlja originalni članak potpisanih autora koji nije prethodno objavljivan niti je u postupku recenzije u drugom časopisu,
 3. svi navedeni autori imaju značajan doprinos u stvaranju imenovanoga znanstvenog članka te da iz suautorstva nije izostavljen nijedan autor,
 4. su poštivana etička načela psihološke djelatnosti u provedbi istraživanja i izradi rukopisa,
 5. su poštivana etička načela u provedbi istraživanja i izradi rukopisa propisana u dokumentu Etičke smjernice za objavljivanje u časopisu Psihologijske teme (http://www.ffri.hr/psihologija/casopis-psihologijske-teme-psychological-topics/eticke-smjernice.html),
 6. autori nisu u sukobu interesa te
 7. su autori slijedili najnovije upute priručnika za objavljivanje radova APA-e (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020).
  Molimo autore da osobitu pozornost obrate na poglavlje 1. Scholarly Writing and Publishing Principles (odjeljak 1.11 i 1.18, Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020).

4. Priprema rada za predaju Uredništvu

4.1. Ograničenje riječi
Opseg kratkih izvješća, uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i priloge iznosi 3000 riječi.
Opseg istraživačkih radova, uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i sve priloge, iznosi između 5000 i 7000 riječi.
Opseg preglednih radova, uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i sve priloge iznosi između 7000 do 9000 riječi.
Ukupan je broj riječi potrebno prebrojiti i navesti na naslovnoj stranici.

4.2. Upute o stilu pisanja rada
Radovi trebaju biti napisani znanstvenim stilom hrvatskoga, odnosno engleskoga jezika. Uredništvo zadržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i uskladi s normama hrvatskoga, odnosno engleskoga standardnog jezika.
Mogući formati za pisanje teksta jesu: Microsoft Word (preferirano), OpenOffice ili RTF.
Tekst treba biti napisan fontom Times New Roman veličine 12 pt s proredom 1,5. Stranice rada trebaju biti numerirane.
Slike, ilustracije i tablice mogu se umetnuti unutar teksta ili se mogu dodati na kraju teksta, integrirane u Wordov dokument (odnosno OpenOffice ili RTF).
Autori trebaju slijediti najnovije upute priručnika za objavljivanje radova APA-e (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020). Vrlo je koristan i vodič na stranici http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm.  

Osnovne promjene u odnosu na 6. izdanje priručnika mogu se pronaći na stranici: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/whats-new-7e-guide.pdf.

4.3. Vrste radova koji se objavljuju:

Kratko izvješće
Kratka su izvješća prikazi istraživanja i opsegom ne prelaze 3000 riječi uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i priloge. Takav oblik teksta može uključivati najviše dvije tablice ili slike. Kratko se izvješće odnosi na jasan i sažet prikaz koji može uključivati kratka originalna empirijska istraživanja bez široke elaboracije, opis razvoja novih mjernih instrumenata, standardizaciju i validaciju psihometrijskih mjera, prikaz slučaja ili evaluaciju tretmana i sl.

Istraživački radovi
Istraživački rad treba sadržavati sljedeće elemente (ovim redoslijedom): naslovnu stranicu, sažetak, ključne riječi, uvod, metodu, rezultate, raspravu, popis literature, tablice s naslovima (svaka tablica na zasebnoj stranici), slike s naslovima (svaka slika na zasebnoj stranici). Po potrebi rad može sadržavati i priloge. Prilozi se navode na samom kraju. Opseg istraživačkih radova, uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i sve priloge, iznosi između 5000 i 7000 riječi.

Pregledni radovi
Pregledni rad treba sadržavati uvod, poglavlja (i potpoglavlja po potrebi), zaključak te popis literature. Po potrebi mogu uključivati i tablice s naslovima (svaka tablica na zasebnoj stranici), slike s naslovima (svaka slika na zasebnoj stranici) te priloge. Opseg preglednih radova, uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i sve priloge iznosi od 7000 do 9000 riječi.

4.4. Struktura rada

Naslovna stranica
Na vrhu naslovne stranice treba stajati kraći naslov rada (engl. running head) te ukupan broj riječi rada uključujući sažetak, ključne riječi, popis literature i sve priloge.
Dalje, naslovna stranica treba sadržavati puni naslov rada, ime i prezime autora, naziv institucije i adresu na kojoj radi svaki od autora. Također, potrebno je navesti potpunu poštansku i elektroničku adresu autora kojem treba usmjeriti buduću prepisku u vezi s radom.
Ako je potrebno, na dnu naslovne stranice rukopis može sadržavati zahvale i detalje o financiranju.
Kada se radi o financiranju od strane jednoga izvora, napomena treba biti napisana u sljedećem obliku:
Ovaj je rad nastao u okviru znanstvenog projekta (naziv projekta, broj projekta), koji financira (naziv institucije).
Kada se radi o financiranju od strane više izvora, napomena treba biti napisana u sljedećem obliku:
Ovaj je rad nastao u okviru znanstvenih projekata (naziv projekta 1, broj projekta 1), koji financira (naziv institucije 1) te (naziv projekta 2, broj projekta 2), koji financira (naziv institucije 2).

Sažetak i ključne riječi
Sažetak se odnosi na kratak opis rada (do 250 riječi) koji uključuje opis cilja, metode, rezultata i zaključka istraživanja. Sažetak mora biti napisan na zasebnoj stranici. Ispod sažetka treba navesti 4 do 6 ključnih riječi.
Autor je obavezan predati i sažetak na engleskom jeziku. Sažeci se šalju u baze: PsycINFO, EBSCO (Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source), Scopus, DOAJ, ProQuest te ERIH PLUS.

Tekst istraživačkog rada (poglavlja: Uvod, Metoda, Rezultati, Rasprava)
Tekst istraživačkog rada treba sadržavati sljedeće cjeline: uvod, metodu, rezultate i raspravu.
Uvod treba uključivati jasnu teorijsku pozadinu istraživanja, jasne ciljeve i probleme rada. Potrebno je izbjegavati suviše detaljan pregled literature i/ili suviše detaljan opis rezultata istraživanja.
Metoda treba obavezno sadržavati detaljan opis istraživanog uzorka i populacije iz koje je sačinjen prigodan ili slučajni uzorak. Metoda treba biti dovoljno detaljna i sadržavati informacije koje omogućuju replikaciju istraživanja nezavisnome istraživaču. Ranije objavljeni postupci istraživanja trebaju biti sažeti i potkrijepljeni referencijom. Sve izmjene ranije objavljenih postupaka moraju biti detaljno navedene.
Rezultati trebaju biti precizni i sažeti te obavezno sadržavati deskriptivnu statistiku svih relevantnih korištenih varijabli (npr. mjere centralne tendencije i raspršenja, koeficijenti pouzdanosti i sl.). Obavezno je navođenje veličine efekata.
Rasprava treba uključivati daljnju razradu značajnosti rezultata istraživanja, a ne samo ponavljanje rezultata. Raspravu se po potrebi može integrirati s rezultatima. Rasprava treba sadržavati kratak zaključni odlomak.

Tekst preglednoga rada
Pregledni radovi trebaju sadržavati uvod, jasno odijeljena poglavlja (i potpoglavlja po potrebi) te zaključak.

Literatura

Navođenje literature u tekstu
U tekstu se literatura citira navođenjem prezimena autora i godine objavljivanja izvora, npr. Nilsson i Cohen (2008) ili (Nilsson i Cohen, 2008).

Kada postoji više od dva autora jednoga članka, već u prvom spominjanju navodi se samo prezime prvoga autora i kratica 'i sur.' (npr. Jacoby i sur., 2010).

Kada se izravno citira dio članka ili knjige, potrebno je navesti i redni broj stranice s koje je uzet citat.

Popis literature
Literatura se navodi na način prikazan u primjerima koji slijede (strogo uvažavajući kurziv), pripremljenima po uzoru na priručnik za objavljivanje radova APA-e (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020) i prilagođenima za hrvatski jezik.

Članak:

 • Creswell, K. G., Bachrach, R. L., Wright, A. G., Pinto, A. i Ansell, E. (2016). Predicting problematic alcohol use with the DSM-5 alternative model of personality pathology. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7, 103–111.

Napomena:

Za članke koji sadrže DOI identifikator istoga je obavezno navesti kako slijedi:

 • Creswell, K. G., Bachrach, R. L., Wright, A. G., Pinto, A. i Ansell, E. (2016). Predicting problematic alcohol use with the DSM-5 alternative model of personality pathology. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7, 103–111. https://doi.org/10.1037/per0000131

Knjiga:

 • Buss, D. M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind. Routlege.

Poglavlje u knjizi ako ima više svezaka (volumena):

 • McCrae, R. R. i Costa, P. T., Jr. (2008). Empirical and theoretical status of the Five-Factor Model of personality traits. U: G. Boyle, G. Matthews i D. Saklofske (Ur.), Sage handbook of personality theory and assessment (Vol. 1, str. 273-294). Sage.

Poglavlje u knjizi ako nema više svezaka (volumena):

 • McCabe, G. A., Vrabel, J. K. i Zeigler-Hill, V. (2016). Pathological personality traits: The darker aspects of personality. U: J. Williams (Ur.), Psychopathology: Symptoms, challenges, and current concepts (str. 29-57). Nova.

Disertacija:

 • Pletikosić, S. (2015). Biološke i psihosocijalne odrednice zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva. [Neobjavljena doktorska disertacija]. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Za ostale informacije vidjeti priručnik za objavljivanje radova APA-e Publication Manual of the American Psychological Association, 7th ed., 2020.

Tablice i slike

Tablice i slike moraju biti integrirane u Wordov dokument (odnosno OpenOffice ili RTF), a mogu se prezentirati u tekstu ili na zasebnim stranicama na kraju dokumenta. Tablice i slike potrebno je numerirati arapskim brojevima (npr. Tablica 1., Tablica 2.).

Svaka tablica treba imati naslov koji se stavlja iznad tablice. Riječ „Tablica“ i broj tablice trebaju biti napisane masnim slovima (Npr. Tablica 1. Deskriptivni podaci korištenih skala).

Tablice trebaju biti crno-bijele. Pri kreiranju tablica treba voditi računa o formatu časopisa (17 x 24 cm) kako bi se jasno mogli vidjeli svi njezini elementi. Maksimalna širina tablice treba biti:

 • horizontalna tablica (engl. portrait) - 12,5 cm,
 • vertikalna/rotirana tablica (engl. landscape) - 17,5 cm.

Tablice trebaju imati vertikalne i horizontalne linije kako bi bilo moguće njihovo jednostavnije uređivanje. Naknadno će, kroz grafičku pripremu za tisak, vertikalne linije biti izuzete iz tablice u skladu s propisanim standardima APA-e. Svaki stupac u tablici treba imati svoje zaglavlje. Kada se u tablicama prikazuju rezultati statističkih analiza, značajnost statističkih testova treba također biti prikazana.

Svaka slika treba imati naslov, koji se stavlja iznad slike. Naslov slike piše se u kurzivu, a riječ „Slika“ i broj slike također trebaju biti napisani masnim slovima (npr. Slika 1. Grafički prikaz podataka). Grafički prilozi (slike, crteži, grafikoni/dijagrami) trebaju biti pripremljeni za crno-bijeli tisak (izbjegavati sjenčanje i sl. jer takvi efekti umanjuju preglednost). Veličinu i složenost grafičkih priloga treba prilagoditi formatu časopisa (17 x 24 cm) kako bi se jasno vidjeli svi elementi. Slova, brojevi i simboli moraju biti čitljivi i u smanjenom obliku, u kojem će biti objavljeni.

Slijedom navedenog, maksimalne dimenzije slika trebaju biti:

 • horizontalna slika (engl. portrait) - širina: 12,5 cm, visina: 17,5 cm,
 • vertikalna/rotirana slika (engl. landscape) - širina: 17,5 cm, visina: 12,5 cm.

Slike na kojima su prikazani grafikoni i modeli trebaju biti prikladne za grafičku obradu, što znači da je moguće njihovo uređivanje i eventualno interveniranje (mijenjanje veličine, boje i strukture grafikona i modela, oblikovanje teksta i brojeva u natpisima, tekstualnim okvirima, objektima, legendama…). Uz grafičke prikaze (grafikone/dijagrame) treba priložiti tablice s vrijednostima koje su prikazane na slici. Preporučuje se grafikone poslati kao dokument Excel. Tablice s vrijednostima koje su prikazane na slici mogu se staviti u Priloge.

Crteži trebaju biti dovoljno kvalitetno izrađeni za objavu u tisku. Prikazi moraju biti što kvalitetniji, jasnih i čvrstih linija. Veličinu i složenost crteža treba prilagoditi formatu časopisa (17 x 24 cm) kako bi se jasno vidjeli svi elementi. Otisci u boji ili fotokopije nisu pogodni za reprodukciju. Fotokopije grafičkih priloga (tablica, slika, crteža, dijagrama) nisu prihvatljive.

Poziciju tablica i slika u tekstu rada treba označiti na sljedeći način: -Tablica 1. ovdje-.

Tablice i slike trebaju dopuniti informacije prikazane u tekstu, a nikako ih ne bi smjele ponavljati. Vrijedi i obrnuto – nije potrebno u tekstu navoditi sve podatke koji su prikazani u tablicama.

Prilozi

Ako rad ima više od jednog priloga, priloge je potrebno označiti velikim slovom (npr. Prilog 1, Prilog 2 itd.)

5. Predaja rada Uredništvu
Radovi se Uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System, http://www.pt.ffri.hr/). Ako ranije niste predali rad ovom časopisu, potrebno je kreirati korisnički račun autora. Kako biste kreirali korisnički račun, potrebno se registrirati kao autor na stranici http://pt.ffri.hr/index.php/pt/user/register i temeljito popuniti sve tražene podatke. Jednom kad je korisnički račun kreiran, autor se treba prijaviti u sustav odabranim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je označiti polje 'Autor', započeti postupak predaje rukopisa na polju 'Započnite prijavu novog priloga' te slijediti daljnje korake prema uputama sustava.

U prvom je koraku (1. Početak) potrebno potvrditi da je Vaš prilog spreman za ulazak u uređivački postupak time što zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Rad nije ranije objavljivan niti je trenutno u postupku recenzije u drugom časopisu (ako smatrate da je Uredniku potrebno dodatno pojasniti trenutni status rada, komentare možete unijeti na dnu stranice).
 • Tekst je pripremljen u jednome od sljedećih formata: Word (preferirano), OpenOffice ili RTF.
 • Tekst je napisan fontom Times New Roman veličine 12 pt s proredom 1,5. Stranice rada su numerirane. Slike i tablice integrirane su u dokument, a nalaze se u tekstu ili na kraju rukopisa.
 • Tekst je napisan u skladu sa stilskim i bibliografskim zahtjevima navedenima u Uputama autorima.

U drugom je koraku (2. Prilaganje datoteke) potrebno podignuti rukopis sa svim prilozima u za to predviđeno polje. Pri tome slijedite upute sustava.

U trećem je koraku (3. Metapodaci) potrebno unijeti podatke o svim autorima (Ime, Prezime, E-pošta, Ustanova, Zemlja). Dodavanje autora moguće je pritiskom na polje 'Dodaj autora'. Nadalje, potrebno je unijeti naslov rada, sažetak rada, ključne riječi (pojmove je potrebno odijeliti točka-zarezom, npr. pojam1; pojam2; pojam3). Ako se radi o financiranom istraživanju, podatke o financiranju potrebno je unijeti u polje 'Institucionalna potpora'.

U četvrtom je koraku (4. Dopunske datoteke) potrebno podignuti sve dodatne datoteke ili priloge ako ih ima.

U petom je koraku (5. Potvrda) potrebno dovršiti predaju rada pritiskom na polje 'Dovrši prijavu'. O zaprimljenom radu primit ćete potvrdu e-poštom. Informacije o kretanju prijavljenog priloga kroz urednički postupak moći ćete pratiti prijavljivanjem na mrežnu stranicu časopisa.

Ako naiđete na teškoću ili nejasnoću prilikom prijave rada, obratite se administratoru na e-adresu vzauhar@ffri.hr

6. Troškovi objave
Časopis autorima ne naplaćuje naknadu za obradu i objavu radova.