SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje:
N A T J E Č A J
ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA
SVEUČILIŠNI SPECIJALIST/SVEUČILIŠNA SPECIJALISTICA PSIHOLOŠKOG SAVJETOVANJA
u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine
(do ukupno 18 studenata)

 

Poslijediplomski specijalistički studij Psihološko savjetovanje organizira se u trajanju od 4 semestra. Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.

Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i sveučilišni preddiplomski studij,
 • završen sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije u Republici Hrvatskoj na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03),

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

 1. životopis s opisom stručne aktivnosti na radnom mjestu, prošlim iskustvima u neposrednom radu s klijentima, prethodnim stručnim edukacijama i obrazloženjem interesa za upis i pohađanje specijalističkog studija;
 2. ovjerena preslika diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju i diplomu magistra znanosti;
 3. potvrdu o položenim ispitima dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada);
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada);
 5. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine;
 6. izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanu Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci i uvjetima studijskog programa;
 7. ovjerenu presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (HPK), odnosno izjavu o mogućnosti samostalnog savjetodavnog rada s klijentima u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (za kandidate izvan Hrvatske);
 8. dokaz o mogućnosti primjene psihološkog savjetovanja u svakodnevnom radu. Pristupnici koji su u radnom odnosu trebaju priložiti potvrdu da su zaposleni na poslovima psihologa koji uključuju neposredan rad s klijentima. Pristupnici koji rade na drugim radnim mjestima ili su nezaposleni trebaju priložiti obrazloženje o tome kako će provoditi neposredni rad s klijentima tijekom studija;
 9. domovnicu (za hrvatske državljane). 

 

Uz poštivanje svih formalnih uvjeta, prednost pri upisu imat će oni kandidati koji imaju više godina radnog staža u struci i viši prosjek ocjena tijekom studija.

Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za studij.

Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.

Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi 10.000,00 kuna po semestru.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589.

Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr, http://www.ffri.hr/psihologija; tel: 051/265-761 ili 669-217).

 

Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci