OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Uloga sociokulturalnih pritisaka, perfekcionizma, internalizacije sociokulturalnog ideala tjelesnog izgleda i nezadovoljstva slikom tijela u objašnjenju odstupajućih navika hranjenja i kompulzivnog vježbanja

studentice Marine Posarić

Obrana će se održati 7. prosinca 2022. (srijeda) u 15,00 sati

u predavaonici br. 107 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.