OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Model individualnih dinamičkih sposobnosti zaposlenika u IT sektoru

studentice edite krizmanić

Obrana će se održati 17. prosinca 2020. (četvrtak) u 12,00 sati

putem platforme Microsoft Teams meeting na sljedećoj poveznici:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab618d640f3bd48aab69050637356a3bd%40thread.tacv2/1607936653137?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22059acb06-7411-476a-a58d-456b7d76cb53%22%7d

pred sljedećim povjerenstvom:

 prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.