Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Struktura studija

Nastava se na poslijediplomskome specijalističkom studiju prevođenja izvodi u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Nositelji kolegija su nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju koji imaju izbor na sveučilišnoj visokoškolskoj instituciji. U izvođenje nastavnoga procesa (seminari, vježbe, potpora studentu u praktičnom i istraživačkom radu) uključeni sui istaknuti stručnjaci iz prakse, kao i suradnici zaposleni na visokoškolskim sveučilišnim institucijama.

 

Predavanja su prilagođena mogućnostima zaposlenih studenata, a na način da se studenti po potrebi upućuju i na dodatni individualni praktični rad i proučavanje literature. Dinamika izvođenja nastave definira se po obavljenim konzultacijama sa svim kandidatima upisanim na pojedinu studijsku godinu, a nastava se organizira u turnusima prema rasporedu koji utvrđuje organizator.

 

Uz obavezne opće i stručne predmete u modulu 1 i 2, student bira jedan od jezičnih modula u slobodnoj kombinaciji (3 do 8).  Jezični moduli sastoje se od obaveznih prevoditeljskih predmeta i izbornih kolegija. A-smjer predviđa prevođenje sa stranog na materinski jezik i s materinskoga jezika na strani, dok se na B-smjeru prevodi sa stranog jezika na materinski jezik. Student ima mogućnost odabira samo A-smjera, odnosno jednoga obaveznog stranog jezika (modul 5 i 6) s time da u tom slučaju razliku do obaveznih 60 ECTS-bodova ostvaruje slobodnim odabirom izbornih kolegija iz jezičnog i stručnog segmenta, ili samo iz stručnog segmenta (modul 1 i 2). To u praksi znači da student iz svakog modula koji čini njegov kurikulum ima obavezu odslušati i položiti sve obvezne kolegije, dok izborni kolegiji svih modula zajedno čine skupinu kolegija iz kojih student slobodno bira kolegije do ostvarenja potrebnih ECTS-bodova.

 

Nastava je predviđena u dva semestra, a studenti nakon odslušanih obaju semestara imaju rok od daljnjih 12 mjeseci za završetak svih zadanih studijskih obaveza predviđenih studijskim programom. Eventualne iznimke od toga roka, na temelju dokumentacijom opravdanih razloga, odobrava uprava studija.

 

U dogovoru s predmetnim nastavnikom student u iznimnim situacijama može umjesto klasičnoga polaganja ispita, gradivo predviđeno nastavnim planom i programom određenoga kolegija obraditi u obliku referata ili stručnoga članka. Ispit će se smatrati položenim kada student rezultate svoga istraživanja predstavi na znanstvenom ili stručnom skupu odgovarajuće tematike ili publicira u odgovarajućem znanstvenom ili stručnom časopisu. Navedena odredba ne odnosi se na kolegije prevođenja.