Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Ishodi učenja

 

Studenti će se osposobiti za visokostručno obavljanje poslova iz područja pismenoga i usmenoga prevođenja imajući u vidu specifične kompetencije nužne za uspješno obavljanje te djelatnosti, od ovladavanja potrebnim znanjima iz materinskoga i stranih jezika, preko translatološke znanosti, do poznavanja teorijskih i terminoloških osnova niza relevantnih struka (pravo, gospodarstvo, kulturologija i dr.). U užem smislu teži se ka sljedećim kompetencijama:

 

- usvajanju tehnike usmenoga i pismenoga prevođenja, a prema međunarodno priznatim standardima

- razvijanju jezične i kulturne kompetencije u materinskom i izabranom/izabranim stranom/stranim jeziku/jezicima

- razumijevanju prijevodnoga i komunikacijskoga procesa općenito

- razumijevanju važnosti kulturoloških i interkulturalnih aspekata za prevoditeljsku praksu

- razvijanju komunikacijske kompetencije i sposobnosti prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima

- stjecanju korisnih znanja s područja prava i gospodarstva

- usvajanju bitnih znanja o EU, njezinim institucijama, pravnom i gospodarskom sustavu

- upoznavanju s okolnostima i normama prevoditeljske prakse u Hrvatskoj i u EU.

 

Stjecanjem svih navedenih specifičnih kompetencija pristupnici će se moći uspješno nositi sa svim vidovima prakse, od pismenoga prevođenja do simultanoga i konsekutivnoga tumačenja (programski segment tumačenja dodatno će se razvijati u skladu s potrebama i mogućnostima). Studij je osmišljen na način da se pohađanjem izbornih kolegija omogući individualno profiliranje svakog studenta u smjeru osobnih interesa i potreba, a u konačnici tržištu rada ponudi različite profile prevoditelja (književni, pravni, gospodarski, turistički i drugi segmenti prevođenja).