Sadržaj

 

2020 - Volumen 29

     Broj 1 - tematski broj: Emotional Intelligence: Current Research and Trends

     Broj 2

     Broj 3

 

2019 - Volumen 28

     Broj 1 - tematski broj: Reasoning and Meta-Reasonig

     Broj 2

     Broj 3

2018 - Volumen 27

     Broj 1 - tematski broj: Microbiota-Gut-Brain Axis in Gastrointestinal Disorders and Weight Regulation / Uloga “mikrobiota-crijeva-mozak” osi u gastrointestinalnim poremećajima i regulaciji tjelesne težine

     Broj 2

     Broj 3

2017 - Volumen 26

     Broj 1 - tematski broj: Psihologija ličnosti: Suvremene teorije i istraživanja / Personality Psychology: Contemporary Theory and Research  

     Broj 2

     Broj 3

2016 - Volumen 25

    Broj 1 - tematski broj: Zdravstvena psihologija: Suvremena istraživanja i trendovi / Health Psychology: Current Research and Trends

     Broj 2

     Broj 3

2015 - Volumen 24

     Broj 1 - tematski broj: Privrženost / Attachment

     Broj 2

     Broj 3

2014 - Volumen 23

    Broj 1 - tematski broj: Metakognicija / Metacognition

    Broj 2

    Broj 3

2013 - Volumen 22

    Broj 1

    Broj 2 - tematski broj: Emocije: Evolucija, fiziologija i izražavanje / Emotions: Evolution, Physiology and Expression

    Broj 3

2012 - Volumen 21

    Broj 1

    Broj 2

    Broj 3 - tematski broj: Suvremeni doprinosi psihologiji rada i organizacijskoj psihologiji / Contemporary Contributions in Work and Organizational Psychology

2011 - Volumen 20

    Broj 1

    Broj 2

    Broj 3 - tematski broj: Emocionalna inteligencija / Emotional Intelligence

2010 - Volumen 19

    Broj 1

    Broj 2 - tematski broj: Bihevioralno - kognitivne terapije / Bahaviour and Cognitive Therapies

2009 - Volumen 18

    Broj 1

    Broj 2 - tematski broj: Pozitivna psihologija / Positive Psychology

2008 - Volumen 17

    Broj 1

    Broj 2  - tematski broj: Poremećaji hranjenja i pretilost / Eating Disorders and Obesity

2007 - Volumen 16

    Broj 1

    Broj 2 - tematski broj: Biopsihosocijalni pristup zdravlju i bolesti / Biopsychosocial Approach to Health and Illness

2006 - Volumen 15

    Broj 1

    Broj 2 - tematski broj: Evolucijska psihologija / Evolutionary Psychology

2005 - Volumen 14

    Broj 1

    Broj 2

2004 - Volumen 13

    Broj 1

2003 - Volumen 12

    Broj 1