Rezultate natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2020./2021. (1. rok) možete preuzeti o v d j e
 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4
NATJEČAJ
za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
u akademskoj 2020./2021. godini
do ukupno 15 studenata*

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije organizira se u šest (6) semestara u punom radnom vremenu ili u deset (10) semestara u dijelu radnog vremena.

Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij** u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova (180 ECTS bodova na preddiplomskom + 120 ECTS bodova na diplomskom studiju), ili
 • završen sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih dodiplomskih studija** u Republici Hrvatskoj na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123./03), i/ili
 • stečen akademski stupanj „magistar znanosti“, „magistar specijalist“ ili odslušan poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije ili drugih znanstvenih polja** s položenim svim propisanim predmetima,
 • prosjek ocjena na studiju najmanje 3,5.

* Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa do daljnjeg.

** Ako pristupnici prethodno nisu završili studij iz psihologije obavezni su položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 500,00 kn.

Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 9.000,00 kuna po semestru. Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 54.000,00 kuna za 3 godine studija.

Za prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
 2. životopis (CV-EU),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti/specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili na poslijediplomskom znanstvenom/specijalističkom studiju,
 5. prednacrt istraživanja,
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
 9. presliku domovnice ili odgovarajući dokument za strane državljane (priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani),
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju/razgovor pred povjerenstvom.

Pristupnici koji nisu završili studij psihologije obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi. Intervju za sve pristupnike koji zadovolje uvjete bit će održan u razdoblju između 40 i 60 dana od datuma krajnjeg roka za prijavu na natječaj. O točnom datumu održavanja intervjua pristupnici će biti obavješteni maksimalno 10 dana ranije.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html

Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja. Također im se sugerira da prije obraćanja potencijalnim mentorima pažljivo pregledaju sadržaje na navedenoj adresi kako bi dobili korisne informacije o istraživačkim interesima, odnosno ekspertizi potencijalnih mentora u određenim područjima istraživanja. Dodatan izvor informacija mogu biti i publicirani znanstveni radovi potencijalnih mentora koji se mogu pronaći pretraživanjem interneta.

Prednacrt istraživanja pristupnici pripremaju prvenstveno za selekcijski postupak i ne podrazumijeva se da će biti istovjetan kasnijem nacrtu istraživanja koji bi predstavljao temelj za izradu doktorske disertacije.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na dnu ovih mrežnih stranica http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije.html; kao i na http://www.ffri.hr/psihologija te http://www.ffri.uniri.hr

Upisi na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije provodit će se u dva roka:

 1. najkasnije do 30. prosinca 2020. g.
 2. najkasnije do 20. svibnja 2021. g.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589).

Pristupnici koji NISU prethodno završili studij psihologije obavezni su polagati razlikovne ispite (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji). Dodatne informacije za pripremu razlikovnih ispita nalaze se u dokumentu RAZLIKOVNI_ISPITI_Psihologija_DRS_ak_g_2020-2021_dodatne_informacije_za_pripremu.pdf

Za pristupanje svakom razredbenom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 500,00 kuna.

Podaci potrebni za uplatu troškova razlikovnih ispita:

Adresa primatelja: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

U rubrici uplatnice „broj računa primatelja“ treba upisati:

                           Model: 00       IBAN: HR9123600001101536455

                           Poziv na broj odobrenja: 0IB – 6526416 – 07

Opis plaćanja:  Ime i prezime pristupnika – razlikovni ispit Opća psihologija

                           Ime i prezime pristupnika – razlikovni ispit Istraživačke metode u psihologiji

Prijave za upis u prvom (1.) roku podnose se najkasnije do 2. studenoga 2020. g.

Prijave za upis u drugom (2.) roku podnose se najkasnije do 15. ožujka 2021. g.

Prijave se šalju na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na Doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatna potrebna dokumentacija/obrasci/informacije - važno za prijavu:

 1. OBAVEZNO_PROCITATI_Psihologija_DRS_prije_prijave_na_NATJECAJ_ak_g_2020-2021_dodatna_objasnjenja
 2. RAZLIKOVNI_ISPITI_Psihologija_DRS_ak_g_2020-2021_dodatne_informacije_za_pripremu
 3. Prilog_1_Prijavni_obrazac_DRS_Psihologija
 4. Prilog_2_Obrazac_za_EU_zivotopis_DRS_Psihologija
 5. Prilog_5_Obrazac_za_prednacrt_istraživanja_DRS_Psihologija
 6. Prilog_8_Obrazac_za_suglasnost_mentora_DRS_Psihologija
 7. Prilog_10a_Izjava_o_plaćanju školarine_DRS_Psihologija_OSOBNO
 8. Prilog_10b_Izjava_o_plaćanju_školarine_DRS_Psihologija_POSLODAVAC