Etičke smjernice za objavljivanje u časopisu Psihologijske teme

Psihologijske teme pridržavaju se smjernica dobre prakse objavljenim u dokumentima, preporukama i smjernicama Odbora za izdavačku etiku (COPE-a - Committee on Publication Ethics, www.publicationethics.org). U slučaju potrebe, časopis će poduzeti mjere u skladu s navedenim smjernicama i preporukama.

Pridržavanje standarda etičkoga ponašanja očekuje se od svih uključenih u objavljivanje časopisa Psihologijske teme: urednika i članova uredništva, recenzenata i autora.

 

UREDNICI

Glavni i odgovorni urednik, kao i svi (domaći i inozemni) članovi uredništva Psihologijskih tema svoja zaduženja trebaju obavljati pošteno i profesionalno. Časopis teži objavljivanju originalnih i znanstveno vrijednih radova koji značajno pridonose znanstvenoj zajednici, zadržavajući pritom najviše standarde etičkog ponašanja. Slični standardi očekuju se i od naših recenzenata i autora.

Kako bismo ostvarili taj cilj, očekujemo da se svi sudionici u procesu objavljivanja pridržavaju najviših etičkih standarda. Od autora očekujemo originalnost i pošten pristup, a od urednika i recenzenata objektivnost i zaštitu povjerljivosti predanih rukopisa.

Urednik treba aktivno tražiti mišljenja autora, čitatelja, recenzenata i ostalih članova uredništva o poboljšanju časopisa. Dužnost je urednika podržati inicijative koje će voditi što manjem kršenju akademskih pravila i upoznati istraživače s odredbama o izdavačkoj etici. Politiku časopisa po potrebi treba mijenjati uzimajući u obzir nove stručne i znanstvene spoznaje o uređivanju i izdavanju časopisa te učinke politike časopisa na ponašanje autora i recenzenata

Urednik ocjenjuje rukopise prema njihovom intelektualnom sadržaju bez obzira na rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjerska uvjerenja, nacionalnu pripadnost, državljanstvo ili politička uvjerenja autora. Kada se u ulozi autora pojavljuje urednik ili član uredništva, odnosno zaposlenik Filozofskog fakulteta u Rijeci, potrebno je osigurati neovisnu i objektivnu recenziju rada te izbjeći svaki potencijalni sukob interesa.

Glavni urednik dužan je ispitati sve pritužbe o kršenju etičkih normi te poduzeti odgovarajuće mjere da se eventualni propusti i pogreške isprave. Te mjere u prvome redu obuhvaćaju komunikaciju s autorom ili autorima spornoga rada, ali mogu obuhvaćati i prosljeđivanje pritužbe odgovarajućim akademskim ili istraživačkim ustanovama. Ako se pritužbe odnose na još neobjavljen rukopis, njegovo se objavljivanje može obustaviti do razrješenja pritužbe.

Ako se u zaprimljenome rukopisu ili objavljenome radu otkriju bitnije pogreške ili netočni podatci, glavni urednik ispravit će pogreške u suradnji s autorima, odnosno priredit će i objaviti odgovarajući ispravak. U slučaju ozbiljnijih pogrešaka glavni urednik u dogovoru s autorom i izdavačem može odlučiti sporni rad povući iz časopisa.

Glavni urednik odgovoran je za sve radove objavljene u časopisu. Njegove glavne dužnosti su sljedeće:

 • prepoznati potrebe autora i čitatelja i poduzeti odgovarajuće korake za njihovo ostvarenje;
 • postaviti odgovarajuće mehanizme za osiguranje kvalitete objavljenih radova;
 • svojim primjerom i radom podržati akademski integritet;
 • podržavati inicijative kojima se djeluje na smanjenje akademskog nepoštenja;
 • informirati istraživače i potencijalne autore o etici u izdavaštvu;
 • biti spreman objaviti ispravke, pojašnjenja, povlačenje rada ili isprike ako je potrebno;
 • aktivno raditi na unaprjeđenju časopisa.

Urednik i članovi Uredništva:

 • trebaju preuzeti odgovornosti za radove objavljene u Psihologijskim temama;
 • trebaju donositi poštene i nepristrane odluke te osigurati nepristrani recenzijski postupak;
 • o prijavljenom rukopisu smiju razgovarati samo s autorima, recenzentima, ostalim članovima uredništva i predstavnikom Izdavača, ako je nužno i na primjeren način;
 • trebaju usvojiti politiku objavljivanja koja podržava maksimalnu transparentnost;
 • trebaju reagirati na svaki neetični postupak recenzenata ili drugih članova uredništva;
 • trebaju autorima i recenzentima jasno dati do znanja što se od njih očekuje u procesu objavljivanja;
 • ne smiju koristiti neobjavljene materijale iz prijavljenih rukopisa u svojem vlastitom istraživanju, osim uz izričitu pismenu dozvolu autora;
 • trebaju čuvati podatke i ideje do kojih su došli tijekom procesa objavljivanja i ne ih koristiti za vlastitu dobrobit;
 • trebaju se povući iz uređivanja ili recenziranja onih rukopisa gdje postoji bilo koji oblik sukoba interesa, koji može proizlaziti iz kompetitivnog, suradničkog ili nekog drugog odnosa s nekim od autora ili institucija povezanih s rukopisom;
 • u slučaju uredničkog sukoba interesa trebaju se voditi smjernicama koje predlaže COPE;
 • trebaju poduzeti sve korake kako bi se osigurala visoka kvaliteta objavljenih radova.

Međunarodni članovi uredništva pridonose razvoju časopisa, tako što:

 • djeluju kao ambasadori časopisa;
 • podržavaju i promoviraju časopis;
 • po potrebi sudjeluju u recenzijskom postupku;
 • aktivno traže i potiču najbolje autore na slanje svojih rukopisa časopisu;
 • po potrebi pišu Uvodnike ili komentare za teme iz njihovog područja interesa;
 • podržavaju i unapređuju politiku časopisa.
  

RECENZENTI

Recenzentski postupak osigurava kontrolu kvalitete objavljenih radova i ima ključnu ulogu u osiguravanju relevantnosti i doprinosa objavljenih istraživanja. Od recenzenata se očekuje sljedeće:

 • da pomažu urednicima u donošenju odluke o objavljivanju te da pomažu autorima u unapređenju njihovog rada;
 • da obavijeste urednika ako nisu u mogućnosti napraviti recenziju u očekivanom roku;
 • da obavijeste urednika ako smatraju da nisu kvalificirani recenzirati istraživanje opisano u rukopisu;
 • da tretiraju rukopis kao povjerljivi dokument;
 • da recenzije rade objektivno i argumentirano, pridržavajući se pritom Uputa za recenzente Psihologijskih tema;
 • da prepoznaju i upozore autora ako u radu nisu citirani relevantni izvori;
 • da upozore urednika na moguće značajno preklapanje rukopisa i nekog već objavljenog rada;
 • da ne koriste informacije iz rukopisa za svoja vlastita istraživanja, osim uz izričitu pisanu dozvolu autora;
 • da čuvaju informacije i ideje iznesene u rukopisu kao povjerljive;
 • da ne prihvaćaju na recenziju one rukopise kod kojih postoji potencijalnu sukob interesa.

Također, recenzente se upućuje da u svom radu prate i poštuju COPE - Smjernice za recenzente (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers).

 

AUTORI

Svoj istraživački rad autori su dužni prikazati točno i objektivno, uz poseban osvrt na relevantnost provedenog istraživanja i donesenih zaključaka. Rad treba uključiti dovoljno detalja i izvora literature kako bi se mogao replicirati. Prijevarne ili namjerno iznesene netočne tvrdnje primjer su neetičnog ponašanja te su potpuno neprihvatljive.

Od autora se očekuje sljedeće:

 • da na zahtjev urednika omoguće pristup prikupljenim podacima te da čuvaju podatke istraživanja u skladu s važećim propisima Etičkog kodeksa Hrvatske psihološke komore (http://www.psiholoska-komora.hr/kategorija/5/) i Etičkih smjernica američkog psihološkog udruženja (http://www.apa.org/ethics/code/);
 • da osiguraju izvornost i originalnost vlastitog znanstvenog rada;
 • da ne plagiraju ni u kojem obliku, uključujući npr. prikaz tuđih radova kao vlastitih, prepisivanje ili parafraziranje važnih dijelova tuđih radova (bez navođenja izvornih autora) te samoplagiranje;
 • da isti rukopis neće predati u više od jednog časopisa; istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa smatra se neetičnim ponašanjem;
 • da će u svom rukopisu jasno i ispravno navesti rad drugih autora te citirati one izvore koji su bitno utjecali na sadržaj istraživanja;
 • da će ograničiti autorstvo i koautorstvo samo na one osobe koje su znatno doprinijele radu: njegovoj koncepciji, osmišljavanju, izvršenju ili interpretaciji istraživanja;
 • da će jasno navesti svaki potencijalni financijski ili drugi važan sukob interesa koji bi mogao utjecati na rezultate ili njihovu interpretaciju;
 • da će obavijestiti urednika ili izdavača ako otkrije značajnu netočnost ili grešku u svojem objavljenom radu te da će surađivati s urednikom kako bi se ta greška ispravila;
 • da će prihvatiti otvoreni pristup (engl. open-access) uvjete objavljivanja u časopisu, potpisivanjem Izjave o autorskim pravima (engl. copywrght agreement). Članak će biti objavljen pod uvjetima otvorenog pristupa (Open Access) u skladu s Creative Commons CC-BY-SA licencom. Autori zadržavaju autorsko pravo nad vlastitim radom.
 • da će za distribuiranje vlastitog rada koristiti službeni PDF članka objavljen u časopisu te link na stranice časopisa, kad god je to moguće.

Dodatni izvori na temu etičnosti u izdavaštvu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Standard uredničkog rada: Uredničke odgovornosti i prava

https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/standard-urednickog-rada.pdf

Etički postupnik za urednike

https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/eticki-postupnik-za-urednike.pdf

Odbor za izdavačku etiku (COPE-a - Committee on Publication Ethics)

www.publicationethics.org

COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers

 

International standards for editors and authors

 • Kleinert, S. i Wager, E. (2011). Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010.

https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

 • Wager, E. i Kleinert, S. (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010.

https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf