SVEUČILIŠTE U RIJECI

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Rijeka, Sveučilišna avenija 4

NATJEČAJ

za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

u akademskoj 2018./2019. godini

do ukupno 15 studenata*

Studij se organizira u šest semestara u punom radnom vremenu ili u deset semestara u dijelu radnog vremena. Školarina iznosi 8.500,00 kn po semestru.

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija** ili
 • stečen akademski stupanj magistar znanosti/magistar specijalist**.

Prosjek ocjena na završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa.

**Ako nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije, pristupnici su obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 500,00 kn.

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
 2. životopis (CV-EU),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti / specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili na poslijediplomskom znanstvenom/specijalističkom studiju,
 5. prednacrt istraživanja,
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
 9. presliku domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju.

Pristupnici koji nisu završili studij psihologije obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama http://www.ffri.uniri.hr, kao i http://www.ffri.hr/psihologija/.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Prijave za upis podnose se najkasnije do 15. ožujka 2019. na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavezni prilozi prijave na natječaj:

 1. OBAVEZNO_PROCITATI_Psihologija_DRS_natjecaj_2018-2019_DUZA_VERZIJA_i_DODATNA_OBJASNJENJA
 2. Razlikovni_ispiti_Dodatne_informacije_za_pripremu_
  DRS_Psihologija
 3. Prilog_1_Prijavni_obrazac_DRS_Psihologija
 4. Prilog_2_Obrazac_za_EU_zivotopis_DRS_Psihologija
 5. Prilog_5_Obrazac_za_prednacrt_istrazivanja_DRS_Psihologija
 6. Obrazac_Suglasnost_potencijalnog_mentora_DRS_Psihologija
 7. Prilog_10a_Izjava_o_placanju_skolarine_
  DRS_Psihologija_OSOBNO
 8. Prilog_10b_Izjava_o_placanju_skolarine_DRS_
  Psihologija_USTANOVA-PODUZECE