Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Struktura studija

Nastava će se na poslijediplomskome specijalističkom stručnom studiju prevođenja izvoditi u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Nositelj kolegija može biti samo nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju koji ima izbor na sveučilišnoj visokoškolskoj instituciji. U izvođenje nastavnoga procesa (seminari, vježbe, potpora studentu u praktičnom i istraživačkom radu) mogu se uključiti i istaknuti stručnjaci iz prakse, kao i suradnici zaposleni na visokoškolskim sveučilišnim institucijama.

 

Predavanja će biti prilagođena mogućnostima zaposlenih studenata, a na način da će se studenti po potrebi upućivati i na dodatni individualni praktični rad i proučavanje literature. Dinamika izvođenja nastave definirat će se po obavljenim konzultacijama sa svim kandidatima upisanim na pojedinu studijsku godinu, a nastava se planira organizirati u turnusima prema rasporedu koji utvrđuje organizator.

 

Uz obavezne opće i stručne predmete u modulu 1 i 2, student bira jedan od jezičnih modula u slobodnoj kombinaciji (3 do 8).  Jezični moduli sastoje se od obaveznih prevoditeljskih predmeta i izbornih kolegija. A-smjer predviđa prevođenje sa stranog na materinski jezik i s materinskoga jezika na strani, dok se na B-smjeru prevodi sa stranog jezika na materinski jezik. Student ima mogućnost odabira samo A-smjera, odnosno jednoga obaveznog stranog jezika (modul 5 i 6) s time da u tom slučaju razliku do obaveznih 60 ECTS-bodova ostvaruje slobodnim odabirom izbornih kolegija iz jezičnog i stručnog segmenta, ili samo iz stručnog segmenta (modul 1 i 2). To u praksi znači da student iz svakog modula koji čini njegov kurikulum ima obavezu odslušati i položiti sve obvezne kolegije, dok izborni kolegiji svih modula zajedno čine skupinu kolegija iz kojih student slobodno bira kolegije do ostvarenja potrebnih ECTS-bodova.

 

Nastava je predviđena u dva semestra, a studenti nakon odslušanih obaju semestara imaju rok od daljnjih 12 mjeseci za završetak svih zadanih studijskih obaveza predviđenih studijskim programom. Eventualne iznimke od toga roka, na temelju dokumentacijom opravdanih razloga, odobrava uprava studija.

 

U dogovoru s predmetnim nastavnikom student u iznimnim situacijama može umjesto klasičnoga polaganja ispita, gradivo predviđeno nastavnim planom i programom određenoga kolegija obraditi u obliku referata ili stručnoga članka. Ispit će se smatrati položenim kada student rezultate svoga istraživanja predstavi na znanstvenom ili stručnom skupu odgovarajuće tematike ili publicira u odgovarajućem znanstvenom ili stručnom časopisu. Navedena odredba ne odnosi se na kolegije prevođenja te jezične kolegije iz C-segmenta.